KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

BIÇAKCILAR TIBBİ CİHAZLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Bıçakcılar Tıbbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Bıçakcılar” veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine oldukça önem veriyor ve bu verilerinizi işlemek ve muhafaza etmek için mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaya çalışıyoruz. Kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “Veri Sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan kapsamda işlemekteyiz.

Bıçakcılar Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, (“Aydınlatma Metni”) KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; “Veri Sorumlusu”nun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’ nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma Metni’nde “kişisel verileriniz” için yapılan açıklamalar, “özel nitelikli kişisel verilerinizi” de kapsamaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, Şirket ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Bıçakcılar Global Tıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Bıçakcılar Global”) de dahil olmak üzere Şirketimizin doğrudan/dolaylı iştiraklerinin, Şirketimiz bağlı birimlerinin, iş ortaklarının, şubelerinin, bayilerinin, distribütörlerinin, tedarikçilerinin, alt-işverenlerinin, müşterilerinin, destek hizmeti veya hizmet alınan yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişi ve kuruluşların, hastanelerin, kliniklerin, muayenehanelerin, doktorların ve sair sağlık personelinin, yetkili kurum ve kuruluşların, banka, sigorta şirketleri ve sair finansal kuruluşların, ilettiği dokümanlar vasıtasıyla, Şirketimizin internet sitesi, Kariyernet, Linkedin başta olmak üzere ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tüm sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar aracılığıyla ve burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın Bıçakcılar ile her ne nam altında olursa olsun kuracağınız ilişkiler kapsamında ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Şirketimiz ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel verileriniz, aşağıda ikinci maddede yer alan amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

Toplanan kişisel verileriniz;

• Şirketimiz ile ilişkisi bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, (Bıçakcılar Global, Şirketimizin şubeleri, bayileri, distribütörleri, iş ortakları, müşterileri, tedarikçileri, Şirketimizce destek hizmeti veya hizmet alınan yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişi ve kuruluşlar, bağımsız denetim şirketleri, aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketler, ilgili kanunlar uyarınca izin verilen kurum ve kuruluşlar, Devlet Malzeme Ofisi, İl Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü, kanunen yetkili kamu kurum ve özel kuruluşlar, Şirket’in çalışanları, danışmanları, temsilcileri, hastaneler, klinikler, doktorlar ve sair sağlık personeli, hastalar, ziyaretçiler, bankalar, sigorta şirketleri ve sair finansal kuruluşlar vb.)) Şirketimiz ve/veya Şirketimize bağlı merkez ve birimlerinin ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,

• Şirketimiz merkez ve birimlerinde bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların (müşteriler, çalışanlar, danışmanlar, temsilciler, alt işveren çalışanları, outsource hizmet çalışanları, ziyaretçiler, doktorlar ve sair sağlık personeli, hastalar, tedarikçiler, iş ortakları vb.) can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari ve iş sağlığı güvenliklerinin temini,

• KVKK, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5434 sayılı Emekli Sağlığı Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Tıbbi Cihaz Tüzüğü, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği vb. ilgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,

• Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Sağlık Müdürlüğü, Devlet Malzeme Ofisi başta olmak üzere ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,

• Çalışanlar, alt işverenler, alt işveren çalışanları, outsource hizmetler çalışanları, ve sair Şirketimiz ile iş ilişkisi bulunan kişiler hakkında açılan/açılabilecek disiplin soruşturması süreçlerinin yönetilebilmesi,

• Şirketimiz çatısı altında yapılan çalışmalardan, eğitimlerden, kongre, konferans ve sair etkinliklerden ve organizasyonlardan yararlanılabilmesi;

• Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,

• Şirketimiz ve Şirketimize bağlı tüm merkez ve birimlerde sunulan ürün ve hizmetlerin kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapmak, bu hususta istatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, buna bağlı olarak ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyeti arttırmak ve bu kapsamda kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunmak,

• Ürün ve hizmetlerimize ilişkin, pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmeyi yapabilmek, şikayet ve önerileri değerlendirebilmek ve Şirketimiz ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan sizinle irtibata geçebilmek,

• Akademik eğitimler, bilimsel araştırmalar, proje başvuruları, FSEK ve Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamındaki haklara ilişkin başvuru, devir vb. her türlü işlemler ile yayın, danışmanlık vb. her türlü faaliyetin sürdürülebilmesi,

• Şirketimizin tüm İnsan Kaynakları süreç ve politikalarının yürütülmesi,

• Şirketimizin iş politikalarının, ticari politikasının, iş stratejilerinin ve yasal uyum süreçlerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve uygulanması,

• Şirketimiz ve Şirketimize bağlı merkez ve birimlerin akreditasyon ve değerlendirme çalışmalarının yapılabilmesi,

• Kamu düzeninin ve sağlığının korunması,

• Koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım, medikal malzemelerinin temini gibi sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ve yönetilmesi

• Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının yapılması,

• Tüm çalışanların eğitilmesi ve geliştirilmesi,

• Eğitim, seminer vb. organizasyonlara katılım taleplerinin yerine getirilmesi,

• Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,

• Anlaşmalı olunan özel sigorta şirketleri ve/veya diğer kurumlar tarafından, anlaşmalar çerçevesinde sunulan teklif, promosyon, muafiyet vb. hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

• Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,
amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, işbu “Aydınlatma Metni” nin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı 2. maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı ve KVKK hükümlerine uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, gerektiğinde, işlenmek üzere Bıçakcılar’a bağlı merkez ve/veya birimlerine, Bıçakcılar Global de dahil olmak üzere tüm doğrudan/dolaylı iştiraklerine, şubelerine, bayilerine, distribütörlerine, tedarikçilerine ve/veya iştirakleri ile bunların alt işverenlerine, iş ortaklarına, alt işverenlerine, müşterilerine, hastanelere, kliniklere, muayenehanelere, doktor ve sair sağlık personeline, Bıçakcılar’ın hizmet aldığı veya destek hizmeti alınan şirketlere, aracılık/acentelik faaliyetini sürdüren şirketlere, bankalara, sigorta şirketlerine ve sair finansal kuruluşlara, danışmanlık şirketlerine, denetim şirketlerine, avukatlık büroları, icra Müdürlükleri, vergi daireleri ve ilgili eğitim firmaları, Ekonomi Bakanlığı’na, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Sağlık Bakanlığı’na, diğer gerekli olabilecek Bakanlıklara, İŞKUR’a ve sair ilgili mevzuat uyarınca izin verilen tüm yetkili kurum ve kuruluşlara, İl Sağlık Müdürlüğü’ne, Devlet Malzeme Ofisi’ne, Sosyal Güvenlik Kurumu’na, Emniyet Müdürlüğü’ne, Telekomünikasyon Kurumu ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na, Çevre Bakanlığı’na, Çalışma Bakanlığı’na, Türk Akreditasyon Kurumu’na kanunen yetkili gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, yetkili idari mercilere, herhangi bir alanda işbirliği yaptığı yurt içinde ve/veya yurt dışında bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecek ve söz konusu kişi ve kurumlarla paylaşılabilecektir.

Veri işleme süresi:

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Şirketimiz’in ve Şirketimiz’e bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK m. 11’de Sayılan Hakları:

KVKK’ nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde Şirketimiz’e başvurarak, kişisel verilerinizin;

a. İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b. İşlenmişse buna ilişkin bilgi verilmesini talep etme,

c. İşlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e. Eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,

f. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesin isteme,

h. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Başvurular, Şirketimiz’e ait “www.bicakcilar.com” adresinde yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formu” doldurulduktan sonra, başvuru formunda belirtilen şekilde Şirketimize iletilebilecektir.

Şirketimiz’e ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 7. maddesinde belirlenen işlem ücreti karşılığında, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.