ETİK KURALLARIMIZ

Bıçakcılar' da dürüstlük ilkesi yaptığımız her işin temelini oluşturur. Etik ve Kurumsal Yönetim Kurallarımız, tüm paydaşlarımıza “değer” sağlamayı ve “hastalar”a öncelik vermeyi taahhüt eden misyonumuz temelinde geliştirilen bir dizi ilke ve ahlaki kuraldır. Bu ilkeler, tüm çalışanların uyması gereken zorunlu kurallardır. Profesyonel bir iş yeri devamlılığının sağlanmasında bu kurallar kritik bir öneme sahiptir; tüm çalışanlar etik kuralların farkında olarak davranışlarının Bıçakcılar'ın temsil ettiği her bir değeri etkileyeceğini bilip ona uygun davranış biçimi sergilemekle yükümlüdür. Bıçakcılar fırsat eşitliği sunan bir işverendir.
- Ayırımcılığın hiçbir türü tolere edilemez- Herhangi bir çalışan veya iş başvurusunda bulunan hiç kimseye ırk, renk, dil, cinsiyet, soy, yaş, din, mezhep, engellilik, medeni hal, politik görüş, etnik köken, sağlık durumu, hamilelik vb. gibi aile içindeki konumu ve üstlendiği roller de dahil olmak üzere ayırım yapılamaz. İstihdam, işe alım süreci, iş ilanları, ücret ve ödüllendirme, iş feshi, terfiler, teşvikler ve diğer iş çalışma koşulları doğrultusunda uygulanan her tür ayırımcılığa karşı derhal ilgili müspet önlemler alınacaktır.
- Çalışanlar İçin Adil Bir Çalışma Ortamı- Şirket içerisinde yer alan kural ve düzenlemelere dayalı olarak şeffaf, saygın, sağlıklı, güvenli ve herkesin birbiri ile uyum içerisinde olduğu bir çalışma ortamı yaratırken; aynı zamanda güven ve etik ilkelere olan bağlılığı da inşa ederek; Bıçakcılar, paydaşların şirket hakkındaki bilgilere zamanında ve şeffaf bir şekilde ulaşmasını sağlamaktadır.
- Ofis İçerisinde Etik Davranış- Düşüncelerin, fikirlerin, soruların, şikayet ve endişelerin serbestçe paylaşılmasına değer veriyoruz. İşle ilgili her tür sorun veya endişe söz konusu olduğunda, bu sorunları ve endişeleri hali hazırdaki mevcut süreçlerimiz içerisinde dile getirmeleri ve paylaşmaları için çalışanlarımızı teşvik ediyoruz. Hiçbir şekilde herhangi bir kural ya da yasa, şirket politika esasları veya düzenleyici ilkelere karşı ihlalleri çalışanların bildirmeleri, soru sormaları veya açık ve dürüst raporlamaya karşı yapılan misilleme tarafımızca tolere edilemez.
- Eşit İstihdam Olanakları ve Ayrımcılık- İş gücümüzde, müşterilerimizde, tedarikçilerimizde ve diğer ilişkide olduğumuz taraflarda çeşitliliğe değer veriyoruz. Başvuruda bulunan tüm adaylara ve çalışanlarımız için eşit istihdam olanakları sağlıyoruz. Irk, renk, din, cinsiyet, ulusal köken, soy, yaş, engellilik, tıbbi durum, genetik bilgi, askerlik ve gazilik durumu, medeni hal, hamilelik, cinsiyet tercihi veya yasalar, yönetmelikler, yasal düzenlemeler ile korunan herhangi bir diğer özellik temelinde ayırım yapılmasına müsaade etmiyoruz. İşe alım süreçleri, istihdamın gerçekleştirilmesi, eğitim, terfi, ödüllendirme, yan haklar, pozisyonlar arası geçişler, sosyal olanaklar ve sunulan eğlence imkanlarının düzenlenmesi ile ilgili tüm bu ilkeleri takip ediyoruz.
- Tacizle Mücadele- Irk, renk, din, cinsiyet, etnik köken, soy, yaş, engellilik durumu, tıbbi durum, genetik özellik, medeni hal, hamilelik, cinsiyet veya yasalar, yönetmelikler, yasal düzenlemeler ile korunan diğer özelliklere dayalı tacizin olmadığı bir işyeri sağlamayı taahhüt ediyoruz. Çalışanlarımızın yöneticileri veya birlikte çalıştığı iş arkadaşları tarafından tacize uğramaları hiçbir koşulda tahammül ve tolere edilemez. Çalışma arkadaşlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ile yüksek saygı ve haysiyet kuralları çerçevesinde ilişkimizi sürdürürüz.
- İnsan Ticareti, Çocuk İşçiliği ve Zorunlu Çalıştırma- Zorunlu koşullar altında, borçlandırmaya dayalı, sözleşmeli kölelik esası temelinde uygulama ve insan ticareti tarafımızca kabul edilemez. Şiddete dayalı, sert veya insanlık dışı muameleye asla izin verilmemektedir. Reşit olmayan adayların hiçbir pozisyonda istihdamı söz konusu olamaz. Tedarikçilerimizin ve ilişkide bulunduğumuz diğer tarafların da aynı şekilde bu beklentilere uymaları gerekmektedir. Bıçakcılar çalışanları, müşterilerimiz, sözleşme ile bağlı olduğumuz taraflar, satın alma ilişkimizin olduğu taraflar, Bıçakcılar ile bir mülkiyet veya satış ilişkisi içerisinde olunan taraflar için güvenli bir işyeri sağlamayı taahhüt ediyoruz.
- Sorumluluk Sahibi ve Kurumsal Bir Vatandaş Olmak- Gerçek anlamda küresel bir şirket olma yolunda çok çalışıyoruz ve bunun için de insanlara ve dünyaya saygı göstermemiz ve yüksek etik standartları ve değerleri korumamız gerektiğinin bilincindeyiz. İnsanlara ve dünyaya saygılı olmak için sürekli çaba sarf ediyoruz ve tüm çalışanlarımızdan iş ile ilgili herhangi bir karar alırken çevreye ve topluma kısa ve uzun vadeli etkilerini düşünmelerini istiyoruz.
- Bilgi Paylaşımında Şeffaflık- Doğru bilgiler içeren finansal kayıtlar ve hazırladığımız mali ve diğer ticari her türlü kayıt, işle ilgili verdiğimiz tüm kararları şekillendirir. Şirket kayıtlarımızın tam ve eksiksiz, tarafsız, doğru, zamanında ve anlaşılabilir olmasını sağlamanın yanında şirket faaliyetlerini ve ticari faaliyetleri tam olarak yansıttığından emin olarak hareket etmekteyiz.
Dürüstlükten Ödün Vermeme Kültürü...
- Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele- Bıçakcılar kanunlar doğrultusunda her türlü rüşveti kesin olarak yasaklar. Bu kısıtlama Bıçakcılar’ın iş ilişkisi içerisinde olduğu tüm üçüncü taraflar için de geçerlidir.
- Çevre, Sağlık ve Güvenlik Yönetimi ve Uyumluluk- Çevre Kanunları, Standartları, Prosedürleri ve Politikaları, dünya çapındaki iş faaliyetlerimiz ve ürünlerimiz için geçerlidir. Tüm tedarikçilerimizin de aynı şekilde çevre ve güvenlikle ilgili prosedür ve politikalara uymalarını beklemekteyiz.
- İşletmelerde Açık ve Profesyonel İletişim- Bıçakcılar, e-mail paylaşımı, sosyal medya kullanımı, bire bir ilişkiler, raporlar, sesli e-postlar, sunum içerikleri, doğrudan mesajlar, web sitesi kullanımı da dahil olmak üzere kurulan iş ilişkilerinde açık ve net, dürüst, şeffaf, saygılı, tarafsız ve profesyonel olmanın getirdiği fayda ve etkiyi savunmaktadır.
- Müşteriler, Tedarikçiler, Distribütörler ve Diğer Taraflar ile İş Yapma- Başarımızın tüm ortaklarımızla kurduğumuz ilişkilere bağlı olduğunu biliyor ve tüm işlerin karşılıklı saygı ve güven içinde sürdürülmesi gerekliliğine inanıyoruz. Ayrıca tüm tedarikçilerimizden ‘Davranış Kuralları’na uymalarını bekliyoruz.
- İthalat ve İhracatta Yasal Uygunluk- Tüm ithalat ve ihracat operasyonlarımız ilgili kanunlara uygun şekilde yürütülmektedir.
- Rekabet- Bıçakcılar diğer firmalara karşı dürüstlük, doğruluk ve bütünlük ilkesi ile hareket etmekte ve adil rekabet ortamını güvence altına almaktadır.
Etik Kurallar QDMS Sistemi’nde yayınlanır ve çalışanlara yönelik programlarda etik kurallarının duyurulması ve paylaşımı sağlanır. Yönetim Kurulu, Müdürler, Yöneticiler ve diğer tüm çalışanların Etik Kurallara uymaları beklenmektedir.
Çıkar Çatışması
Çıkar çatışması, bir çalışanın özel/kişisel amaçları doğrultusunda ve bu amaçları kuruluşun kısa ve uzun vadeli hedefleriyle örtüşmediğinde bir çatışma durumu teşkil ettiğinde ortaya çıkar. Bıçakcılar çalışanları; kendilerinden beklenen iş taleplerini ve sorumluluklarını yerine getirirken, kuruluşun çıkarlarını, kendilerinin ve ailelerinin menfaatlerinin üzerinde ve ötesinde tutarak hareket etmeleri ve şirket hedeflerine ulaşmak için hareket etmeleri beklenir. Bıçakcılar çalışanları, şirket kaynaklarını kendi şahsi amaçları uğrunda kullanarak herhangi bir kişisel menfaat elde etmeye çalışmamalıdır.
Çıkar Çatışmasının Söz Konusu Olduğu Durumlar:
Çalışanın işle ilgili faaliyetlerde şirket çıkarlarına önem ve öncelik vermesi son derece büyük bir önem teşkil etmektedir.
• Bir çalışan ailesinden biriyle veya kuruluş içinde üçüncü dereceye kadar akrabalık ilişkisinin mevcut olduğu diğer bir çalışan ile birlikte çalışıyorsa ve herhangi bir ticari ilişki varsa
• Üçüncü derece akrabalık ilişkisi mevcut olan çalışanın veya akrabalarının ailesine mensup birinin, bir rakip firma ile herhangi bir mülkiyeti, ticari ilgisi veya ilişkisi varsa
• Çalışan bilerek ailesinden bir kişi ile iş ilişkisi içindeyse, veya iş ilişkisi firma ile devam eden üçüncü taraflar içerisinde ya da rakip kuruluşta 3. dereceye kadar akrabalığının olduğu bir kişi mevcutsa
• Eğer çalışan üçüncü taraf çalışanların birinden veya Bıçakcılar'ın iş ve ticari ilişkisinin devam ettiği bir şirketin çalışanından borç almak isterse
Çıkar Çatışmasının Önlenmesi
Gerekli tedbirleri alabilmek için olası çıkar çatışmaları çalışanlar ve üst yönetim ile paylaşılmalıdır. Çalışanların ve yöneticilerin/müdürlerin, herhangi bir çıkar çatışması durumu söz konusu olduğunda ve bu durumu gözlemlediklerinde, üst yönetime bilgi vermeleri beklenmektedir. Herhangi bir çıkar çatışması durumu gündeme gelir gelmez, Yönetim Kurulu durumu değerlendirerek hemen gereken ilgili aksiyonları alacaktır.
Verilen İşi Yerine Getirme Sorumluluğu
Çalışan, pozisyonunun gerekliliklerine bağlı olarak ve iş sözleşmesinde belirtilen şekilde kendisine verilen görev ve sorumlulukları eksiksiz yerine getirmekten sorumludur. Çalışan, herhangi bir kasıt, ihmal veya dikkatsizlik halinde kurumun karşı karşıya kalabileceği ekonomik ve diğer ilgili zararlar için tüm sorumluluğu üstlenecektir.
Çalışan aynı zamanda projelerin zamanında tamamlanabilmesi için projede üstlenilecek ilgili sorumlulukların astlarına veya kendisi ile aynı seviyede görevli çalışma arkadaşlarına rasyonel ve uygun bir şekilde dağıtılmasından ve bildirilen son teslim tarihini aşmadan en iyi performansı sergileyerek bu sorumlulukları yerine getirmekten sorumludur. Her Bıçakcılar çalışanı, şirketin itibarını üçüncü taraflara karşı korumaya dikkat etmelidir. Çalışanların kurumsal itibara zarar verebilecek, kurumsal itibarı tehdit edebilecek her tür davranış ve eylemden kaçınmaları gerekmektedir.
Bıçakcılar çalışanları, diğer çalışanlar, iş ortakları ve paydaşlarla olan ilişkilerini iş etiği ve etik kurallar çerçevesinde sürdürmekle yükümlüdür.
Çalışanlar, herhangi bir üçüncü şahıs veya şirketten profesyonel ilişki içinde oldukları bir kişiden kişisel çıkar veya işle ilgili menfaatleri doğrultusunda hiçbir şekilde kendilerine ödeme yapılmasını talep etmemeli ve hiçbir zaman bir çıkar beklentisi içerisinde bulunmamalıdır.
İş ilişkisinde olunan üçüncü taraflara mensup bir kişi ile şahsi ve ticari çıkar ilişkisi kurmaya çalışan kişilere hiçbir şekilde tolerans gösterilemez. Çalışanların işle ile ilgili olarak üçüncü taraf veya şahıslardan herhangi bir ödeme talep etmeleri veya ödeme yapmaları yasaktır.
Yönetmeliklere ve İlkelere Uyum Esasları
Çalışanlar işyeri yönetimine ilişkin kurallar, işyeri düzenini sağlayacak uyum kuralları, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin belirlenen kurallar ve çevre güvenlik yönetmeliğine uymak zorundadır.
Sorumluluk Alma: Davranışlara Dikkat Etme
Çalışanlar, işyerindeki çalışma arkadaşları ve yöneticileri ile uyum içinde çalışarak, 3. taraf çalışanlar ve Bıçakcılar ile iş ilişkisi bulunan kişilerle iyi ilişkiler kurma ve belirlenen zaman diliminde dürüst bir şekilde iş faaliyetlerini yürüterek sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür.
Bıçakcılar çalışanları, etik ilkeleri ihlal eden ve iş ahlakına karşı hareket eden kişileri, kanıt niteliğindeki bulgularla Üst Yönetim’e bildirmek zorundadır.
Gizlilik ve Kişisel Gizlilik Zorunlulukları
Çalışan tüm kişisel ve özel bilgileri saklamakla ve ifşa etmemekle yükümlüdür, ayrıca şirket sırlarını iş ile ilgili olsun ya da olmasın saklamak zorundadır. Çalışan, iş sözleşmesi bitene kadar herhangi bir bilgiyi ya da belgeyi, üçüncü taraflara ya da yetkisi bulunmayan kişilere veya yetkililere kesinlikle ifşa edemez.
Şirket Çıkarlarını Koruma Sorumluluğu
Bıçakcılar çalışanları şirket çıkarlarını koruma ve kurumsal çıkarları olumsuz etkileyebilecek her türlü davranıştan kaçınma sorumluluğuna sahiptir. Çalışanların şirket olanaklarını kişisel çıkarları ve ticari olmayan nedenlerle kullanmalarına izin verilemez.
Başka Bir Şirkette Çalışma Yasağı
Çalışanlar kendilerine sunulan herhangi bir iş teklifini kabul edemezler. (Bıçakcılar'ın bilgisi ve izni olmadan kalıcı veya geçici, ücretli veya ücretsiz veya herhangi bir ticari faaliyette bulunmaları söz konusu dahi edilemez.)
Kişisel Bilgilerin Değişikliğini Rapor Etme Sorumluluğu
Çalışan kişisel bilgilerinde herhangi bir değişiklik söz konusu olduğunda (medeni hal, ikametgah, ailevi konular, çocuk bilgileri vb) iş sözleşmesindeki maaş ve haklarına ilişkin değişikliklerin yapılması ve bilgilerinin güncellenebilmesi için İnsan Kaynakları Özlük İşleri ve Bordro Departmanı’nı bilgilendirmek zorundadır. Çalışanlar, bu değişikliklerin olduğuna ilişkin ilgili belgeleri de ibraz etmekle yükümlüdür.
Etik olmayan durumlara ilişkin örnekler aşağıda verilmektedir:
- Tedarikçi veya 3. Taraf kişilerden hediye kabulü (belirlenen sınırın üzerinde) ve ayırımcılık
- Bıçakcılar’a ilişkin gizli bilgileri sohbet ortamında veya herhangi bir sosyal medya platformunda paylaşmak
- Kişisel konularla meşgul olmak, mesai saatleri içerisinde şahsi ve özel işler için zaman harcamak
- İş ile ilgisi bulunmayan özel ve kişisel harcamaları Bıçakcılar’a yansıtmak
- Şirket kaynaklarını kişisel çıkarlar için izinsiz kullanmak
- Zamanında tamamlanması gerekirken tamamlanmayan veya teslim tarihini aşan görevlerle ilgili bilgi vermemek/ mazeret belirtmemek
- Tatillerde Bıçakcılar’ın izni olmadan başka bir şirket için çalışmak
- Diğer etik olmayan davranışları ciddiye almamak, göz yummak
ETİK KURALLARININ UYGULANMASI
Tüm Bıçakcılar çalışanları, kuralların herhangi bir şekilde ihlalini önlemek için gereken tüm önlemleri almalıdırlar.
Çalışanlar kural ihlalinden şüphelendikleri zaman durumu yöneticilerine veya İnsan Kaynakları departmanıyla birlikte Hukuk Danışmanı’na bildirmelidirler.
Etik kurallar, teknolojik gelişmeler, dünya ve çevre koşulları, şirketin dinamikleri ve siz değerli çalışanlarımızdan gelen öneriler doğrultusunda her yıl gözden geçirilir.
Yukarıda belirttiğimiz çalışma ilkelerinin karşılaşıldığı durumlar karşısında hareket planına karar verirken yol gösterici olarak aşağıdaki soruların dikkate alınması gerekmektedir.
- Bu etkinlik/davranışımız yasalara, kurum içi politika ve prosedürlere uygun mu?
- Bu etkinlik/davranış dengeli ve adil mi; çevreye ve toplum yargılarına uygun mu?
- Yapılan etkinlik/davranış şirketimin imajını koruyacak mı?
Unutulmamalıdır ki, şirket varlığımızı koruma ve geliştirme sorumluluğu hepimize aittir.